Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek (concept)

Afwezig met kennisgeving:
– Harm Botter (wijkagent)
– Fam. Van den Berg
Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Ledenvergadering 10 april 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Verslag van kascontrolecommissie 2017
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen contributie 2019
8. Herbenoeming bestuursleden
9. Overige onderwerpen
 verkeersveiligheid (o.a. dr. Kolfflaan), ‘smiley borden’;
 maatregelen tegen rattenoverlast;
 update whatsapp-groepen en borden buurtpreventie;
 herinrichting schoolplein Prisma (Plein 14);
 informatie van de wijkagent (onder voorbehoud);
 Thema aankondiging Wijkavond september 2018.
Continue reading

Posted in Notulen | Leave a comment

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden zijn, vermelden we een aantal links, die u de informatie verschaffen die u misschien zoekt…….

De link naar de presentatie van Tieno: https://prezi.com/view/5qYAfbL3Eird4Z6TW9hn/

Verder nog de websites met handige tips:

Voor meer tips zie bijvoorbeeld https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/

 

 

Posted in Digitale veiligheid, Wijkavond | Leave a comment

Wijkavond Digitale Veiligheid

Kampen, 31 augustus 2018

Betreft: Wijkavond Digitale Veiligheid

Beste wijkgenoten,

Wijkvereniging Hagenbroek houdt op maandag 24 september a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van Digitale Veiligheid.

U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Prisma school, Marinus Postlaan 1a Kampen. We beginnen om 19.30 uur.

Een paar jaar geleden organiseerden wij een wijkavond over inbraakpreventie. Hoe voorkomt u dat inbrekers bij u binnen komen? Maar ook via de digitale weg kunnen inbrekers uw huis bereiken. Hoe voorkomt u dat er bij u digitaal wordt ingebroken?

Onze wijkgenoot Tieno van der Velde, deskundige op het gebied van privacy en digitale veiligheid, is bereid gevonden u een voorlichting te geven over de verschillende aspecten van digitale veiligheid. U kunt onder andere de volgende onderwerpen verwachten:

  • het gebruik van (beveiligings)camera’s
  • verlies van inloggegevens van bijvoorbeeld de bank
  • beveiliging van de computer tegen misbruik
  • beveiliging van het wifi-netwerk
  • beveiliging van de smartphone

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker.Onze wijkwethouder en burgemeester Bort Koelewijn zal ook aanwezig zijn (onder voorbehoud), evenals onze wijkverbinder Julian Aarten. De wijkavond is voor iedere wijkbewoner kosteloos toegankelijk. Wij zien u graag op maandag 24 september!

Met vriendelijke groet,  secretaris

Vincent Agema

namens het bestuur van Wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Wijkavond | Leave a comment

Wijkavond 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Wijkvereniging Hagenbroek heeft een informatieavond gepland  met als actueel onderwerp

pinpas-, internet-, identiteitsfraude, phising etc.            

voor na de zomer,  24 september in de aula van de Prismaschool.

Deze avond is toegankelijk voor alle bewoners van de wijk.

Noteert u alvast de datum ?!

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Digitale veiligheid | Leave a comment

Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2017

Kampen, 28  maart 2018

Geachte leden van de wijkvereniging Hagenbroek,

Inleiding

Voor u ligt de bij de wet verplichte toelichting op de balans en de Winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar de balans en de winst- en verliesrekening een onderdeel van zijn. De algemene ledenvergadering zal deze balans moeten goedkeuren. De Wijkvereniging heeft in de ledenvergadering van 2004 besloten een kascommissie in te stellen. Deze kascommissie controleert de financiën van de Wijkvereniging indien er geen accountantsverklaring zal worden afgelegd. Om te zorgen dat deze commissie haar taak goed kan uitvoeren, is het bestuur verplicht de commissie alle stukken die men nodig heeft beschikbaar te stellen. Dit heeft de Wijkvereniging dan ook gedaan. Hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging. Ondergetekende is penningmeester van de wijkvereniging.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Leave a comment

Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2017

Voorzitter: Renate van der Velde-Buist

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Ledenadministrateur: Jan van der Molen

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit mevrouw V. (Vera) Veenstra en de heer E. (Eduard) de Vries, aftredend.

Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Leave a comment

Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen

ALV Wijkvereniging Hagenbroek  Locatie: VZOD        Datum: 10 april 2017

Aanwezig: 27 personen inclusief voltallig bestuur

Afwezig met kennisgeving:  J. v.d. Herk, Fam v.d. Berg, Wiegersma, Rodenhuis

en wijkwethouder dhr B. Koelewijn

De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 konden voorafgaand aan de vergadering worden ingezien en waren eveneens via de website van de vereniging digitaal beschikbaar.

Continue reading

Posted in Notulen | Leave a comment

Gemeentegrond in gebruik wijk Hagenbroek

Veel gestelde vragen over de actie oneigenlijk grondgebruik

Waarom doet de gemeente deze actie?

Soms hebben bewoners gemeentegrond in gebruik. Vaak is een stukje openbaar groen onderdeel geworden van een tuin.Soms ging dit in overleg met de gemeente, soms ook niet. Met deze actie wil de gemeente duidelijkheid krijgen. Continue reading

Posted in Overig | Reacties uitgeschakeld voor Gemeentegrond in gebruik wijk Hagenbroek

AED in wijk Hagenbroek

Beste leden van de Wijkvereniging Hagenbroek,

Graag maken wij u als bestuur van de wijkvereniging attent op het volgende;
De wijkvereniging is al langere tijd in overleg met  de gemeente over de plaatsing van een zogenaamde AED in de wijk. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand.De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. Het is goed nieuws te mogen berichten dat de gemeente onlangs een AED heeft geplaatst in onze wijk. Deze is opgehangen aan het appartementencomplex op de hoek van de Dr. Kolfflaan en de Marinus Postlaan. Deze AED is ook aangemeld bij www.hartslagnu.nl. Continue reading

Posted in AED | Reacties uitgeschakeld voor AED in wijk Hagenbroek

Ongedierte

In de ledenvergadering, 10 april 2017 jl. is duidelijk geworden, dat het probleem met ongedierte zich niet alleen beperkt tot het IJsbaanpad, maar veel breder is. Dit is bekend bij de gemeente, afdeling Beheer Open Ruimte, met als contactpersoon Dhr. Henk Zwanepol, die zeer wel bereid is om “advies op maat” te geven.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende link: :

https://www.kampen.nl/iets-melden/ongediertebestrijding

2018-01-16 rattenoverlast

Posted in Ongedierte | Reacties uitgeschakeld voor Ongedierte