Uitnodiging ALV Wijkvereniging Hagenbroek

Kampen, 19 maart 2019

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 in het clubgebouw van VZOD, Beneluxweg 88.

Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Ledenvergadering 9 april 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Verslag van kascontrolecommissie 2018
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2019
 7. Vaststellen contributie 2020
 8. Herbenoeming bestuursleden

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Renate van der Velde (voorzitter) en Jan van der Molen (ledenadministrateur) treden beiden af en zijn niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft Wim Fijn en Steef Selles bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Het bestuur stelt u dan ook voor hen te benoemen als bestuurslid.

9.Overige onderwerpen

 • Kennismaking nieuwe wijk-verbinder
 • AED’s en reanimatiecursus
 • Oud & Nieuw viering 2018/2019
 • Volgende wijkavond: energietransitie
 1. Rondvraag

11. Sluiting

De onder 2, 3 en 4 genoemde stukken zijn op de vergadering beschikbaar. U kunt de stukken ook vooraf inzien, op www.hagenbroek.nl

Contributie

Bij deze uitnodiging voegen we tevens de contributiebrief 2019. We verzoeken u vriendelijk de contributie zo spoedig mogelijk over te maken.

Reanimatiecursus

Het Rode Kruis organiseert in Kampen regelmatig cursussen over het gebruik van een AED in reanimatiesituaties. In Hagenbroek zijn inmiddels een drietal AED’s beschikbaar. Het is dus belangrijk dat veel meer wijkbewoners leren hoe zij met dit apparaat moeten omgaan!

De Wijkvereniging biedt u als lid van de vereniging deze cursus kosteloos aan. Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan aan via wijkvereniginghagenbroek@gmail.com.

 

De cursus bestaat uit twee avonden van 2 uur. Er kunnen 12-14 mensen meedoen. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 april. Meld u zich snel aan, want vol = vol! Zodra de deelnemersgroep bekend is zullen de cursusdata in overleg bepaald worden.

Tot dinsdag 9 april a.s.!

Het bestuur:

Renate van der Velde (voorzitter)

Vincent Agema (secretaris)

Hannie Wijnhoud (penningmeester)

Jan van der Molen (ledenadministratie)

Thea Agema

 

This entry was posted in Overig. Bookmark the permalink.